แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศกำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด