นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนยุทธศาสตร์ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) จัดให้มีแนวทางและการดำเนินการยกย่องบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 2) สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 3) กำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยมี กิจกรรมดังนี้ 1) ปลูกจิตสำนึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 2) หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของพนักงานเทศบาล แต่ละตำแหน่ง ทั้งที่จัดเองและหน่วยราชการอื่นจัดทำ 3) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้ 4) การกำหนดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง บรรจุใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) สร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส 2) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนทราบล่วงหน้า ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา 2) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด