นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
วิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด