ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ ที่ สค 59/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด