พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ ที่ สค 59/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อหารือเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
3แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 
5แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 
6แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 
7แผนยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) 
2 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 
3แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง 
2คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง 
3คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลนครลำปาง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔) 
2แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร๐๕๐๕/ว ๑๗๒) 
3 มติ ครม.สัญจร จ.ลำปาง วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ลิงค์เชื่อมโยง ข่าวประกวดราคาจากเว็บเทศบาลนครลำปาง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2560 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2560 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง ระยะที่ ๒  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง 
2 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง 
3 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 และ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 
4ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒) 
5 แผนงานโครงการและงบฯ ประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 
6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง2561 
7 แผนปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 
8 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
9 มาตรฐานทางจริยธรรมและทางวิชาชีพของบุคลากร 
10 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของเทศบาลนครลำปาง 
11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลำปางตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
12 รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม 
13 รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง 
14 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 
15รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา 
16รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการ 
17 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
18รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
19 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ของ สตง. 
20รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 
21 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 
22วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลนครลำปาง 
23 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหา กรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ 
24หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
25 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง 
26 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง 
27 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
28 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
29 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงานโครงการ 
30 สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2561 
31คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ 
32ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 
33รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลนครลำปาง 2560 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (เอกสารลับอยู่ในความครอบครองของกองคลัง) 
34รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลำปางตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
2 สัญญาซื้อขายก๊าซ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
2รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในองค์กร” 
2บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
3ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
5 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับฟังความรู้ความเข้าใจออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (จากเว็ปไซต์เทศบาลนครลำปาง)