พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ ที่ สค 59/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
2 การพิจารณาอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 
3 การพิจารณาอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 
4 ประกาศ ทน.ลป. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ ๒๔๖/๙ ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ประกาศ ทน.ลป. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ ถึงถนนกำแพงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ประกาศ ทน.ลป. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง 
8ผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของ กวฉ. สาขาต่าง ๆ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อหารือเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
2แผนยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
3แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 
4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) 
2 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 
3แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) 
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
6รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7 รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง 
2คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง 
3คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลนครลำปาง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔) 
2แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร๐๕๐๕/ว ๑๗๒) 
3 มติ ครม.สัญจร จ.ลำปาง วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ลิงค์เชื่อมโยง ข่าวประกวดราคาจากเว็บเทศบาลนครลำปาง 
2ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนนาก่วมเหนือ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๙๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑/๑ (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้าซอย ๑ ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๒/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8ประกวดราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11ประกวดราคา ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12ประกวดราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
13ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ๙ แห่ง และเกาะกลางถนนพหลโยธิน ๒ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15ประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๘ ตำบล สวนสาธารณะ ๗ แห่ง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
17ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙ (ซอยบุญเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙ (ซอยบุญเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19ประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
20ประกวดราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) รวม ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21ประกวดราคา ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒ ถึงถนนนาก่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอย ๓ ซอยสมนึกเพลส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย ๖ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25ประกวดราคา จ้างตกแต่งประดับประดาสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี (งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26เดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา 
27ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28ประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน 
29ประกวดราคา จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31ประกวดราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5(บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
32ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒/๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
33ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 
34ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 
35ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าคราวน้อยถึงสามแยกเก๊าจาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
37ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บริเวณถนนราชบุตรถึงถนนบุญวาทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
38ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ี่ 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
39ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑/๔ ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ ๕๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
40ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
41ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
42ประกวดราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
43ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๗ (ซอยโรงแรมอินโดจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
44ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕/๑ ถึงถนนจามเทวี ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
45ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ ถึงถนนกำแพงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
46ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ ๒๔๖/๙ ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
47ประกวดราคา เช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
48ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงไชย ซอย ๕ ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ ๒๓๑/๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
49ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ่อผังกลบมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
50ประกวดราคา จ้างก่อสร้างป้้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
51ประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
52ประกวดราคา ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
53ประกวดราคา จ้างปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป ๘๐-๘๗๗๖ 
54ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ำในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
55ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
56ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคำ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๐/๑ ถึงถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
57ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระบาท ซอย ๖ ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
58ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ถึงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
59ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
60ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ ๑๘๗ ถึง ถนนประตูม้า ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
61ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
62ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง ระยะที่ ๒  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 5(4) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ : ประกาศกำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
2 ข้อ 1(1) กฎระเบียบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3ข้อ 5(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรและประกาศ : ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ 
4ข้อ 1(4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
5ข้อ 5(2) รายงานผลการคัดเลือก : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
6 ข้อ 5(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครลำปาง 
7 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561 
8 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี : 12 เดือน 
9 ข้อ 2(2) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (1) : คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง 
10 ข้อ 2(4) ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน : รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 
11 ข้อ 2(5) ขั้นตอนแก้ไขปัญหาที่มีการร้องเรียนการให้บริการ : หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหา กรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ 
12 ข้อ 2(6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน : รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
13 ข้อ 2(7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม : 
14ข้อ 3(1) โครงสร้างอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น : 
15 ข้อ 3(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลนครลำปาง 
16ข้อ 3(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 2561 
17ข้อ 4(1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี :แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
18 ข้อ 4(2) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ : หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงานโครงการ 
19ข้อ 4(4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของเทศบาลนครลำปาง : รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลังประจำปีงบประมาณ 2561 
20 ข้อ 4(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ของ สตง. 
21 ข้อ 5(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและทางวิชาชีพของบุคลากร : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
22 ข้อ 6(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี : กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง 
23 ข้อ 6(2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 
24 ข้อ 6(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลำปางตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
25รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
26 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
27 ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติงานประจำปี : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
28 ข้อ 1(8) รายงานการตรวจสอบของ สตง. : รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลนครลำปาง 2560 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (เอกสารลับอยู่ในความครอบครองของกองคลัง) 
29 ข้อ 2(3) สถิติการให้บริการประชาชน : สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2561 
30 ข้อ 3(4) ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารรณ 
31 ข้อ 3(5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4) : คู่มือสำหรับประชาชน 
32 ข้อ 5(6) รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ข้อ (4) และ (5) : ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
33 ข้อ 6(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลำปางตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
34ข้อ 1(3) รายงานขอซื้อขอจ้างตามประกาศเชิญชวน : 
35ข้อ 1(5) สรุปผลตามแบบ สขร. 1 : ประจำเดือน 
36 ข้อ 1(7) รายงานผู้ตรวจสอบภายในการจัดหาพัสดุ : 
37 ข้อ 2(1) ขั้นตอนการให้บริการประชาชน : 
38 ข้อ 3(4) ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารรณ (ฉบับที่ 2) 
39 ข้อ 3(4) ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ระเบียบ นร. ว่าด้วยงานสารรณ (ฉบับที่ 3) 
40ข้อ 4(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของผู้ตรวจสอบภายใน : รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มิถุนายน 2562) 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
2 สัญญาซื้อขายก๊าซ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
2รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในองค์กร” 
2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับฟังความรู้ความเข้าใจออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง