พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ ที่ สค 59/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 
2 การพิจารณาอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 
3 การพิจารณาอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 
4 ประกาศ ทน.ลป. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ ๒๔๖/๙ ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ประกาศ ทน.ลป. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ ถึงถนนกำแพงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ประกาศ ทน.ลป. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง 
8ผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของ กวฉ. สาขาต่าง ๆ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อหารือเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
2แผนยุทธศาตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
3แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) 
4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) 
2 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 
3แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) 
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 
6รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง 
2คู่มือปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง 
3คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลนครลำปาง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาให้สิทธิการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๔) 
2แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นร๐๕๐๕/ว ๑๗๒) 
3 มติ ครม.สัญจร จ.ลำปาง วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคา ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒ ถึงถนนนาก่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2ลิงค์เชื่อมโยง ข่าวประกวดราคาจากเว็บเทศบาลนครลำปาง 
3ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนนาก่วมเหนือ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๙๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑/๑ (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้าซอย ๑ ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๒/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ ถึง บ้านเลขที่ ๑๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9ประกวดราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อทำการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11ประกวดราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบป้องกันภัย ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12ประกวดราคา ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
13ประกวดราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
14ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ๙ แห่ง และเกาะกลางถนนพหลโยธิน ๒ แห่ง ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16ประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๘ ตำบล สวนสาธารณะ ๗ แห่ง ด้วยวิธีประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17ประกวดราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
18ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙ (ซอยบุญเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙ (ซอยบุญเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
20ประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21ประกวดราคา จ้างทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ธันวาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) รวม ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22ประกวดราคา ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒ ถึงถนนนาก่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอย ๓ ซอยสมนึกเพลส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย ๖ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26ประกวดราคา จ้างตกแต่งประดับประดาสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี (งานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27เดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา 
28ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29ประกวดราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน 
30ประกวดราคา จ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๔ ปี ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
32ประกวดราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 5(บ้านศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
33ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๘๕ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๒/๓๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านแสนเมืองมูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 
35ประกวดราคา จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 
36ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
37ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าคราวน้อยถึงสามแยกเก๊าจาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
38ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่บริเวณถนนราชบุตรถึงถนนบุญวาทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
39ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ี่ 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
40ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๒๑/๔ ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ ๕๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
41ประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
42ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุขสวัสดิ์ ๑ ซอย ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
43ประกวดราคา จ้างอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
44ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๗ (ซอยโรงแรมอินโดจีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
45ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย ๔ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕/๑ ถึงถนนจามเทวี ซอย ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
46ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย ๒ ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ ถึงถนนกำแพงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
47ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ ๒๔๖/๙ ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ ๔๘/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
48ประกวดราคา เช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
49ประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดงไชย ซอย ๕ ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ ๒๓๑/๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
50ประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ่อผังกลบมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
51ประกวดราคา จ้างก่อสร้างป้้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
52ประกวดราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
53ประกวดราคา ซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
54ประกวดราคา จ้างปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป ๘๐-๘๗๗๖ 
55ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ำในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
56ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย ๒ ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
57ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคำ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๒๐/๑ ถึงถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ ๒๓๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
58ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระบาท ซอย ๖ ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
59ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๐/๑๒๘ ถึงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
60ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
61ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ ๑๘๗ ถึง ถนนประตูม้า ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
62ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
63ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
64ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวัฒนธรรมภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
65ประกวดราคา เช่ารถบรรทุกเก็บขนมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
66ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลนครลำปางเป็นปัจจุบันทั้งหมด 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561 (ไม่มีการดำเนินการซื้อจ้าง) 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลนครลำปาง ระยะที่ ๒  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อ 1(1) กฎระเบียบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2 ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561 
3ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี : ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒) 
4 ข้อ 1(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี : รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 และ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 
5 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง 
6 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง 
7 แผนงานโครงการและงบฯ ประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 2561 
8 แผนปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 
9 มาตรฐานทางจริยธรรมและทางวิชาชีพของบุคลากร 
10 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีในภาพรวมของเทศบาลนครลำปาง 
11 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลำปางตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
12 รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม 
13 รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง 
14 รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี 
15รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา 
16รายงานผลการใช้จ่ายงบฯ จำแนกตามแผนงานและโครงการ 
17 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
18รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑) 
19 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่าย เงินงบประมาณ ของ สตง. 
20รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลนครลำปาง 
21 รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 
22วิสัยทัศน์และพันธกิจของเทศบาลนครลำปาง 
23 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหา กรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ 
24หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาเอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
25 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง 
26 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในเทศบาลนครลำปาง 
27 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
28 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
29 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบฯ แต่ละแผนงานโครงการ 
30 สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2561 
31ข้อ 1(8) รายงานการตรวจสอบของ สตง. : รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลนครลำปาง 2560 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (เอกสารลับอยู่ในความครอบครองของกองคลัง) 
32คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีฯ 
33ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 
34รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครลำปางตามแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน 
35 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
36ข้อ 1(2) แผนการจัดหาพัสดุ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
37ข้อ 1(3) รายงานขอซื้อขอจ้างตามประกาศเชิญชวน : 
38ข้อ 1(4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ : 
39ข้อ 1(5) สรุปผลตามแบบ สขร. 1 : ประจำเดือน 
40ข้อ 1(7) รายงานผู้ตรวจสอบภายในการจัดหาพัสดุ : 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 
2 สัญญาซื้อขายก๊าซ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
2รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในองค์กร” 
2บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์การจัดจ้างบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
3ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
5 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรับฟังความรู้ความเข้าใจออนไลน์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่างๆ ของเทศบาลนครลำปาง