พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร F009.1  
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ F009.1  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) 
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  F009.2  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 _  
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 _  
3แผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ _  
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 _  
5เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิชาการและแผนงาน 
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิชาการและแผนงาน 
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิชาการและแผนงาน 
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองวิชาการและแผนงาน 
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองคลัง 
10แผนปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักปลัดเทศบาล 
11แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสี่ปี แผนพัฒนาห้าปี แผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน กองวิชาการและแผนงาน 
12แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักปลัดเทศบาล 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือสำหรับประชาชน _  
2คู่มือเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน F009.4  
3คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
4 คู่มือการติดต่อยื่นแบบและชำระภาษี 
5 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร F009.4  
6คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ F009.4  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปี 2558 _  
3รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ F009.5  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
2สรุปสาระการประชุม ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ F009.7  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่จอดรถผู้มาติดต่องานราชการ ฯ ประกาศสอบราคาเลขที่ 1/2559 กองคลัง 
2สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้านทิศใต้ และถนนข้ามทางรถไฟหน้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
3สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" กองคลัง 
4สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" กองคลัง 
5เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กองคลัง 
6เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ร้านจำหน่ายสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ) กองคลัง 
7เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์) กองคลัง 
8เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ห้องน้ำ-ห้องสุขา ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์) กองคลัง 
9สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพักฯ เลขที่ 6/2559 กองคลัง 
10สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ 5/2559 กองคลัง 
11สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เลขที่ 3/2559 
12สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เลขที่ 4/2559 กองคลัง 
13แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง 
14แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง 
15สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู กองคลัง 
16สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 10/2559 กองคลัง 
17สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศีกษา จำนวน 2 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 8/2559 กองคลัง 
18สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 9/2559 กองคลัง 
19ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กองคลัง 
20ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง กองคลัง 
21ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา กองคลัง 
22ประกาศประกวดราคา และราคากลางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แต่ละปี F009.8(5)  
23เรียกประมูลราคาเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ F009.8(5)  
24สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล และบริเวณโดยรอบ F009.8(5)  
25ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 F009.8(5)  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) F009.8(1)  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สำนักงานสีเขียว (Green Office) 
2ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ F009.8(10)  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
2เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
3เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
4เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
5เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
6เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ F009.8(8)  
2ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักปลัดเทศบาล 
3ประกาศการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร F009.8(9)  
4หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน คู่มือสำหรับประชาชน -  
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี F011.5  
6รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน 
7สถิติการรับเรื่องร้องเรียนและให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการและแผนงาน 
8รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทางการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยชุมชนเมือง (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
9รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการทางการแพทย์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10รายงานผลสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักปลัดเทศบาล) 
11รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้" ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการศึกษา) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
12รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
13รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงเรียนเทศบาล 3) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
14รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
15กระบวนงานบริการตามภารกิจ 
16รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
17รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (ติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
18รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 F009.8(5)  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP กองคลัง