พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (1) - ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 1  
2คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (1) - ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 02 2  
3 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสนามเด็กเล่น 
4 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยสาขาสังคมฯ ที่ สค 126/2557 
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 
6สาขาเศรษฐกิจ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (2) - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (3) - แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณที่กำลังดำเนินการ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (4) - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 4  
3 คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 166/2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (5) - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรค ๒ 
29(5)ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (6) - สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (7) - มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ครั้งที่2 สกร. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด - ประกาศประกวดราคา และ ประกาศสอบราคา 
2ทดสอบ 1 
3ข่าวประกวดราคารสอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด - สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) 
2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3 ทดสอบ สขร.1 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแนะนำการนำเข้าข้อมูล มาตรา 9 (8) - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ตัวอย่างข้อมูล กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 
2ข้อ1(1)กฎหมายพัสดุเล่มที่1 
3 ทดสอบการนำเข้าข้อมูล 
4 ทดสอบ 1 
5 ทดสอบ 10 
6 ทดสอบ 11 
7 ทดสอบ 12 
8 ทดสอบ 14 
9 ทดสอบ 15 
10 ทดสอบ 16 
11 ทดสอบ 17 
12 ทดสอบ 18 
13 ทดสอบ 19 
14 ทดสอบ 2 
15 ทดสอบ 20 
16 ทดสอบ 21 
17 ทดสอบ 22 
18 ทดสอบ 23 
19 ทดสอบ 24 
20 ทดสอบ 25 
21 ทดสอบ 3 
22 ทดสอบ 4 
23 ทดสอบ 5 
24 ทดสอบ 6 
25 ทดสอบ 7 
26 ทดสอบ 8 
27 ทดสอบ 9 
28 พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
29sdfsdf 
30sdfsdf 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ตัวอย่าง สัญญาอื่นๆ 
2ทดสอบการเพิ่มเรื่องของสัญญาอื่น 
3ทดสอบการสร้างเอกสารใหม่ในหมวด ทดสอบ 6789 
4เพิ่มในทดสอบ 1234 
5สัญญา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ทดสอบ 15/07/2560 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 asdasda