พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
2 ประกาศกำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 
3แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
5แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
9 ประกาศฯ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
10ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
11การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
12การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
13ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 
14ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แนวทางการจัดเก็บภาษี 
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นจอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2 ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 
3 ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา 
4 ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
5 ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2559 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ 206-02 สายบ้านถนนน้อย-อำเภอบ้านกรวด ทช.บร.3065 ถนนน้อนหมู่ที่ 1 กว้าง 6 เมตร 
2 ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด(ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหานทราบใหม่ หมู่ที่ ๓ (สายทางสีแยกถึงบ้านนายเจือน ยืนกระมล) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกหมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนายเสรี ปาสาทัง ถึงบ้านนายเบะ ศรีสุข) ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
11 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากแยก ทช.บร.๓๐๒๕-บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
13 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากแยก ทช.บร.๓๐๒๕-บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๑.๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากทางแยก ทช.บร.๓๐๒๕ - บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
15 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากทางแยก ทช.บร.๓๐๒๕ - บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๑ .๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๒๐๖-๐๓ สายบ้านหินลาด หมู่ที่ ๙ ต.หินลาด จากทางแยก ทช.บร.๓๐๒๕ - บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๒ ต.เขาดินเหนือ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๘๑ .๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร 
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๔ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่ ๔ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราตา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
8 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) 
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
15 ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
16 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
21 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) 
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑)