พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา  
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
6 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลำปาง 
7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
2 มติคณะรัฐมนตรี ที่สนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
3 ระเบียบคณะกรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
4 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
5 ประกาศเทศบาลนครลำปาง เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง 
6 ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข่าวสารพ.ศ.2559 
7 ระเบียบเทศบาลนครลำปางว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2559