มติ ครม. และหนังสือเวียนต่างๆ » (จำนวน 29 เรื่อง)
« ย้อนกลับ    
 รายละเอียดวันที่
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 1)เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 2)มอบหมาย สปน.รับความเห็นของ ก.พ.ไปพิจารณาดำเนินการ 3)มอบหมาย ก.พ.ร.รับไปพิจารณาทบทวนโครงสร้างของสขร.โดยนำความเห็นของ ก.พ.ไปประกอบการพิจารณาเสนอ ค.ร.ม.ต่อไป31/08/2555
มติคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ กขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของ กขร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ตามที่ กขร. เสนอ05/07/2555
หนังสือเวียน เรื่อง แนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม02/02/2555
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และส่วนท้องถิ่น จัดหลักสูตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ หรือสอดแทรกวิชาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในหลักสูตรที่จัดอยู่แล้วของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง30/01/2555
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2555 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเว็บไซต์11/01/2555
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตาม ม. 7 และ ม. 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ทุกหน่วยงาน)29/04/2554
มติ ครม. เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการนำร่องในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานภาครัฐ07/01/2554
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และเป้าหมายในการดำเนินงานปี พ.ศ.2553)22/04/2553
มติ ครม. วันที่ 23 มิ.ย 2552(1.หน่วยงานรัฐถือเป็นนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการปฏิบัติตามตัวชี้วัด"ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" 2.ห้ามมิให้หน่วยงานรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัย และต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยภายใน 7 วัน อย่างเคร่งครัด)23/06/2552
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2551 (ตัวชี้วัดที่ 5 และตัวชี้วัดที่ 7) 25/07/2551
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. ๑23/07/2551
การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา01/02/2551
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 255005/04/2550
มติค.ร.ม เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2550(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำมติ28ธ.ค47และเรื่องความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้สรุปผลการปฏิบัติพ.ร.บในรายงานประจำปี20/02/2550
มติ ครม. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 ( 1)การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นตัวชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง ปีงบประมาณ 2550 2)ห้ามมิให้หน่วยงานรัฐ ฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัย ที่ให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์)20/04/2549
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2550 (ประเด็นการประเมินผล: ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ)20/04/2549
มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 (1.กำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานรัฐบริการข้อมูลข่าวสารด้วยความรวดเร็ว(1.1ทันที1.2ภายใน15วัน 2.นำข้อมูล9(8)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์3.ส่งเสริมการปฏิบัติตามพ.ร.บ.โดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่จนท.รัฐ28/12/2547
หนังสือเวียนแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการ05/08/2547
มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546(1.ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบติดตามผลการรายงานการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น 2.ให้รายงานผลการปฏิบัติปีละ1ครั้งภายในตุลาคมทุกปี โดยสป.กระทรวงรับผิดชอบรวบรวมรายงานหน่วยงานในสังกัด)21/01/2546
การส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 ("ปีแห่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร" ให้หน่วยงานรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาขนตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไท29/01/2545
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มติ ค.ร.ม.อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (ให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างต้องจัดเตรียมรายละเอียดของการคำนวณราคากลาง(BOQ)ไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือถ่ายสำเนา จะต้องดำเนินการทันที และให้ปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ)09/10/2544
การกำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 254301/12/2543
มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543 (ให้สป.กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ. และรวบรวมส่งให้ กขร. ตั้งแต่งวดเดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นไป)05/09/2543
มติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2543 (กพ.วางระบบประเมินผลงานเลื่อนระดับ7ขึ้นไปต้องมีความรู้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการฯ และการสอบรับราชการตำแหน่งนิติกร ต้องผ่านการสอบความรู้ด้านพ.ร.บ.ข้อมูลฯ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการฯ กม.การบริหารราชการแผ่นดิน01/02/2543
มติครม.เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2542(1.รายงานผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ปีละ2ครั้งตามแบบที่กำหนด2.สปน.เป็นหน่วยงานหลักติดตามผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ.3.ผต.กระทรวง กรมรับผิดชอบผลการปฏิบัติตามพ.ร.บ.หน่วยงานในสังกัด4.ผต.กรมการปกครองรับผิดชอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ส่วนท้องถิ่02/12/2542
เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน26/05/2542
มติครม. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 (1.เมื่อให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยด่วนที่สุด2ให้ความร่วมมือกับสขร.ในการจัดส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงตามที่ขอ3.ถือปฏิบัตตามคำวินิจฉัยเคร่งครัดภายใน7วัน 4.โทษทางวินัย หากไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย)09/03/2542
มติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 (1.จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้เป็นการเฉพาะ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยงาน 3.คัดเลือกหน่วยงานในสังกัดอย่างน้อย 1 แห่ง เป็นหน่วยงานตัวอย่าง)29/12/2541
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 (การส่งข้อมูลข่าวสารของราชการไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา)02/11/2541