คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร » เธ„เธณเธžเธดเธžเธฒเธเธฉเธฒเธจเธฒเธฅเธ›เธเธ„เธฃเธญเธ‡   (จำนวน 5 เรื่อง)
   เลือกหมวดหมู่    
« ย้อนกลับ    
 รายละเอียดวันที่
(คำสั่งที่ 391/2554) ดคีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องไว้พิจารณา)17/10/2554
(คดีหมายเลขดำที่ อ.360/2547) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คำพิพากษา) คดีหมายเลขดำที่ อ.360/2547 คดีหมายเลขแดงที่ อ.205/2553 27/10/2553
(คดีหมายเลขดำที่ อ.372/2549) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คำพิพากษา) คดีหมายเลขดำที่ อ.372/2549 คดีหมายเลขแดงที่ อ.427/2551 24/09/2551
(ศาลปกครอง686/2548) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมฯ (พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้เพิกถอนรายงานกระบวนพิจารณามีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบ)31/10/2548
(ศาลปกครอง416/2547) ข้อบังคับตำบลซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีคำพิพากษาให้ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา7(4)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540ที่ต้องนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป19/03/2547