ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์วันที่เผยแพร่
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ The Open Data Boot Camp for Government

ประเทศฟิลิปปินส์ : เมื่อวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2556 data.gov.ph ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "The Open Data Boot Camp for Government"


คุณโอซานา คาซู (Oxana Casu) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ E- Government Center แห่งสาธารณรัฐมอลโดวา นำเสนอโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของประเทศฟิลิปปินส์  (The Open Data Philippines) โดยได้ยกกรณีตัวอย่างของโครงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสาธารณรัฐมอลโดวา และการนำไปปรับใช้กับประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับพันธสัญญาของประเทศฟิลิปปินส์และการร่วมเป็นพันธมิตรด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลระหว่างประเทศ และอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ data.gov.ph และช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรัฐบาลฟิลิปปินส์อื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการจากคุณพอล มาริเอโน (Paul Mariano) ผู้ช่วยนักวิจัยจากธนาคารโลกในหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม อาทิ Microsoft Excel การตรวจสอบ การจัดเตรียม การกลั่นกรอง และการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ต้องการสำหรับวันต่อมาเป็นการเปิดตัวระบบปฏิบัติการหรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลของรัฐบาลอาทิ The Open Procurement Dashboard from PhilGEPS และ The Open Transport initiatives of the DOTC รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการอบรมชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการนำเสนอข้อมูลภาครัฐให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนจากทีมงานสร้างสรรค์ สังกัดสำนักงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาการสื่อสารของประธานาธิบดี


จากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสองวันข้างต้น นับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ยังได้รับการอบรมเพิ่มเติมในด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจและพร้อมนำเสนอต่อสาธารณชนแหล่งข่าว http://data.gov.ph/news/open-data-boot-camp-government
25/07/2557