Singburi Provincial Court

     มีภารกิจหลักในด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และการส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม