The Juvenile And Family Section Samutprakan Provincial Court

พิจารณาคดีและพิพากษาคดี (ด้านสายงานตุลาการ)
1. คดีอาญาทุกประเภทที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
เด็ก คือ บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์
เยาวชน คือ บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
2. คดีซึ่งศาลพิจารณาคดีธรรมดาโอนมาให้
3. คดีซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
4. คดีครอบครัวหรือคดีแพ่งที่ฟ้องร้องต่อศาลหรือกระทำการใดในศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว
ด้านสายงานธุรการ
1. รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านธุรการและบังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนและตามข้อบังคับของทางราชการโดยเคร่งครัด และติดตามเร่งรัดตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านธุรการของศาลดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาในศาลด้านงานธุรการให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
- การติดตั้งคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงข้อมูลของทุกงานภายในศาล เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และบริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
- การบริการให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปในรูปแบบของข้อมูลหรือเอกสาร ข่าวสารของหน่วยงาน
1. เพื่อคุ้มครองแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
2. จัดให้มีการฝึกอบรมงานอาชีพขั้นพื้นฐาน
3. ลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว และปัญหาของผู้เยาว์สมควรได้รับความคุ้มครองสิทธิแห่งประโยชน์ ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและทรัพย์สินของตนตามกฎหมาย
4. อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั่วราชอาณาจักร
5. อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งด้านธุรการและด้านคดีความ