The Lopburi Provincial Court

อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบตามโครงสร้างขององค์กร ทางด้านตุลาการ

     งานธุรการ ฝ่ายคดีและฝ่ายธุรการทั่วไป และงานประชาสัมพันธ์

     ฝ่ายตุลาการ

          - มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในเขตอำนาจ

          - ร่วมมือกับพนักงานฝ่ายปกครองในบรรดากิจการอันเกี่ยวกับการจัดวางระเบียบ และการดำเนินการงานส่วนธุรการของศาล

          - มีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

     ฝ่ายธุรการ

          1. ตำแหน่งจ่าศาล (ผู้อำนวยการกอง)

          ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนงานทั้งงานประจำและงานโครงการ ควบคุม ดูแล กำกับ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษาในงานธุรการคดี คือ การตรวจรับคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง คำคู่ความ ตลอดถึงการประชาสัมพันธ์ การออกหมาย ออกประกาศ จัดทำสถิติคดี เก็บรักษาสำนวนความ การนัดความประจำวัน เรียกคู่ความและพยานเข้าห้องพิจารณานำพยานสาบาน หรือปฏิญาณตนก่อนเบิกความ พิมพ์ถอดเทปบันทึกเสียงคำพยานและการสอบปากคำ จัดสำสำนวน เก็บเงินค่าธรรมเนียม การเบิกจ่าย เก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริหารงานบุคคลและงานธุรการทั่วไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำแผนงาน โครงการ ขอตั้งงบประมาณประจำปี ติดตามการปฎิบัตงานให้เป็นไปตามแผนประสานราชการ และฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. ตำแหน่งนิติกร (นิติกร 3-5 หรือ 6 ว)

          ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและปฎิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับกฎหมายในการต้อนรับ ตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คู่ความและประชาชน ให้บริการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงต่าง ๆ การขอปล่อยชั่วคราว ขอสำเนาคำพิพากษา คำเบิกความของพยาน คำสั่งหรือหมายจับหรือเอกสาร ขอรับเอกสารหรือหลักทรัพย์ หรือเงินคืน เก็บหลักทรัพย์ประกัน แจ้งอายัดหรือถอนอายัดหลักทรัพย์ประกัน จัดทำแผนงาน โครงการอบรมความรู้กฎหมายแก่ประชาชน เผยเเพร่กิจการรมความเคลื่อนไหวของศาล และกระทรวงยุติธรรม และปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6 หัวหน้างานสารบรรณ ประกาศและสถิติ (ฝ่ายธุรการทั่วไป)

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ร่างโต้ตอบ เก็บรักษาหนังสือ การพิมพ์หนังสือราชการ ร่างและพิมพ์ประกาศศาล จัดทำสถิติและสถิติต่าง ๆ ของศาล จัดทำรายงานคดี รายงานหนังสือราชการที่ได้รับหรือส่งไปยังกระทรวงยุติธรรม งานด้านบุคคลของศาล รวมทั้งรับผิดชอบงานห้องสมุดประจำศาล ตลอดทั้งงานการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยควบคุมดูแลการปฎิบัติงานดังกล่าว ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และรวดเร็ว และปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (ฝ่ายธุรการคดี)

          มีหน้าที่ปฎิบัติงานและรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บสำนวนความและเอกสาร งานหน้าบัลลังก์และถอดเทปบันทึกเสียง และงานสารบบความและคำพิพากษา รวมทั้งการจัดเวรเดินหมาย รับเงินค่าส่งหมาย จ่ายหมายตามเวร ควบคุมการส่งหมาย ร่างโต้ตอบงานที่เกี่ยวข้อง และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ ศาลจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและเสมอภาคในจังหวัดลพบุรี
     บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้ม จริงใจ
     - ให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิและได้รับความเป็นธรรม
     - ให้การบริการประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
     - มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของประชาชน
     - ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน