Phattalung Provinchial Court

1. ศาลจังหวัดพัทลุง
     พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง
     พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความและสังคมสร้างความสงบเรียบร้อยสันติสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ