Pattani Juvenile and Family Court

ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรมเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดปัตตานีภายใต้หลักนิติธรรมโดยมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและพิทักษ์สถาบันครอบครัว

พันธกิจ
เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจึงกำหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
พันธกิจที่ 1 การอำนวยความยุติธรรม
- การพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชน ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟู
- การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทคดีทุกประเภทที่มาสู่ศาลหรืออาจจะมาสู่ศาลในอนาคตด้วยวิธีการอื่น
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว
พันธกิจที่ 3 การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมกับองค์กรต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมประชาชนในชุมชนสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานีให้มีความรู้ทางด้านกฏหมาย
พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ศาลจังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอำนวยความยุติธรรมเยาวชนและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมกับองค์กรต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมประชาชนในชุมชนสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานีให้มีความรู้ทางด้านกฏหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการเสียสละบนภาวะความไม่สงบของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้