Pratumthani Court

1. ศาลจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ ถนนปทุม-สามโคก ตำบลปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2. ฝ่ายธุรการคดี ที่อยู่ ถนนปทุม-สามโคก ตำบลปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
3. ฝ่ายธุรการทั่วไป ที่อยู่ ถนนปทุม-สามโคก ตำบลปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (นิติกร) ที่อยู่ ถนนปทุม-สามโคก ตำบลปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานด้านตุลาการและงานธุรการศาล

     จ่าศาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานธุรการ ตำรวจศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จัดทำแผนงานขอตั้งงบประมาณประจำปีติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ประสานงานราชการทั้งภายในและภายนอก

     1. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (งานนิติกร) มีหน้าที่รับผิดชอบในการต้อนรับและตอบข้อซักถามให้คำปรึกษาแนะนำด้านคดีแก่คู่ความและประชาชน ในการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงการขอปล่อยตัวชั่วคราว และบริการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน

     2. หัวหน้าฝ่ายธุรการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและครวจสอบ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสารบรรณ ประกาศและสถิติคดี งานการเงินบัญชีและพัสดุ

     3. หัวหน้าฝ่ายคดี มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบและให้คำแนะนำในงานรับฟ้องงานออกหมาย งานเก็บสำนวนความและเอกสาร งานหน้าบัลลังก์และถอดเทปบันทึกเสียงงานสารบบความและพิมพ์คำพิพากษา
"ศาลจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม สะดวกรวดเร็ว เสมอภาคตรวจสอบได้ โดยบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม"
1. พัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการประชาชน
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีใจรักการบริการแก่ประชาชน และเพิ่มความรู้ความสามารถ มีความพร้อมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
3. ปรับปรุงโครงสร้างบริหารการจัดการมีเน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และการติดตามประเมินผล โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
4. ปรับปรุงพัฒนาใช้ทรัพยากรอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและปราศจากมลภาวะ
5. พัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยทั้งในศาลและนอกศาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสนับสนุน และเสริมสร้างระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องและครบองค์คณะให้มีศักยภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเที่ยงธรรม
6. สร้างความสมานฉันท์และความร่วมมือกับองค์กรภาคสังคมเพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งระบบ