Provincial Juvenile and Family Court og Trang

เขตอำนาจศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ประกอบด้วย 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน
1.อำเภอเมืองตรัง
2. อำเภอกันตัง
3.อำเภอย่านตาขาว
4.อำเภอปะเหลียน
5.อำเภอสิเกา
6.อำเภอห้วยยอด
7.อำเภอวังวิเศษ
8.อำเภอนาโยง
9.อำเภอรัษฎา
10.อำเภอหาดสำราญ
     ศาลจังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

     1. ด้านคดี มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว คดีที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือสั่งเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว

     2. ด้านงานธุรการ ซึ่งประกอบด้วย

          2.1 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์และการช่วยเหลือประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล เช่น ช่วยเขียนคำร้อง คำขอที่ไม่มีข้อยุ่งยาก เขียนคำร้องขอประกันตัวจำเลย แจ้งอายัดหลักทรัพย์ เป็นต้น

          2.2 ฝ่ายธุรการทั่วไป มีหน้าที่งานธุรการทั่วไปของศาล เช่น งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล และงานการเงินและบัญชี จัดทำบัญชีพัสดุแลครุภัณฑ์ของศาล

          2.3 ฝ่ายธุรการคดี มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจรับคำคู่ความ คำร้อง คำแถลง เอกสารเกี่ยวกับคดี เก็บรักษาสำนวนความ จัดพิมพ์คำพิพากษา นัดความ อำนวยความสะดวกแก่ศาลและคู่ความ ร่างและโต้ตอบหนังสือเกี่ยวกับคดี และปลดทำลายสำนวนประจำปี
วิสัยทัศน์
...........สร้างธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและสังคม สู่ความเป็นสากล...............
     1. พิจารณาพิพากษาอรรถคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและคดีครอบครัวที่มาสู่ศาล โดยให้คู่ความได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในคดีอาญา และคุ้มครองประโยชน์หรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ในคดีแพ่ง
     2. เป็นผู้มีบทบาทและประสานงานในการสร้างเครือข่ายเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน ทั้งป้องกันปัญหาเด็กกระทำความผิดและเป็นแหล่งวิชาการให้องค์กรต่างๆ ในชุมชน