Thonburi Civil Court

(๑) ส่วนช่วยอํานวยการ แบ่งหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
(๑.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณคดี
(ข) บริหารงานบุคคลเบื้องต้นและงานสวัสดิการของสํานักอํานวยการ
(ค) ดําเนินงานราชพิธีรัฐพิธีงานพิธีการและงานเลขานุการผู้บริหาร
(ง) ประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ตลอดจนการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านธุรการคดีของศาล
(จ) ดําเนิ นการรั บ - ส่งประเด็ น การส่งสํ านวนให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล
(ฉ) ดําเนิ นการออกหนั งสื อรับรอง การขอแรงทนาย การยืมและส่งสํานวนศาลสูง

(๑.๒) กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ มี หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารสนเทศ จัดทํ าข้อมูลสถิติ และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักอํานวยการ
(ข) ปฏิบัติงานห้องสมุดของสํานักอํานวยการ
(ค) ดํ าเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการงานวิชาการของสํานักอํานวยการ
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานศาลรวมทั้งจัดทําคําของบประมาณประจําปี

(๒) ส่วนคลัง แบ่งหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
(๒.๑) กลุ่มงานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินงบประมาณ และการเงินนอกงบประมาณ
(ข) ดําเนินการรับ - จ่ายเงินในคดี การสํารวจเงินกลางค้างจ่าย การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
และการเก็บและคืนหลักประกัน
(ค) ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและทรัพย์สินตลอดจนการซ่อมบํารุงและจําหน่ายพัสดุ
(ง) วิเคราะห์ ประเมินคุณภาพของพัสดุ บริหารสัญญาวางแผนการดําเนินงานและการจัดทํารายงานพัสดุประจําปี
(จ) ดําเนินงานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ รวมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภค

(๒.๒) กลุ่มงานบัญชี และงบประมาณ มี หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานบัญชีงบประมาณ บัญชีนอกงบประมาณการจัดทํางบเทียบยอดและการรายงานทางการเงิน
(ข) ประสานการจัดทําคําของบประมาณประเภทงบประจําและการของบดําเนินการเพิ่มเติม

(๓) ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ แบ่งหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
(๓.๑) กลุ่มงานบริการประชาชน มี หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(ก) ให้บริการเขียนคําร้อง คําขอ คําแถลง และคําคู่ความรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
(ข) ดำเนินการจัดทําสัญญาคําประกันและสัญญาทุเลา การบังคับคดี การดําเนินการกรณีการผิดสัญญาประกันการแจ้งอายัดและถอนอายัด

(๓.๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย
(ข) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

(๔) ส่วนคดี ระหว่างพิจารณา แบ่งหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
(๔.๑) กลุ่มงานรับคําคู่ ความและงานหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ปฏิบัติงานรั บฟ้องและรับคําคู่ความ การคํานวณ ค่าธรรมเนียม และการรับรองบัญชีค่าฤชา ธรรมเนียม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหมาย
(ค) ดําเนินการรับ - ส่งหมาย ติดตามผล บันทึกและแจ้งผลการส่งหมายการปลดและจ่ายหมาย

(๔.๒) กลุ่มงานเก็บสํานวนคดีดํา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ จัดเก็บจ่ายสํ านวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อนและหลังการพิจารณาพิพากษาคดี
เสนอ ติดตามการจัดเก็บสํานวนคดี รวมทั้งการให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(ข) ดําเนิ นการเก็บ รั กษากากสํ านวนเก็บ รักษา ตรวจคืนพยานเอกสารและทรัพย์สินในคดี

(๔.๓) กลุ่มงานนิติ กรองคดี คณะและหน้าบัลลั งก์ มี หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ค้นตัวบทกฎหมายและคําพิพากษาฎีกา บริ การข้อมูลทางกฎหมายและงานวิชาการ
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนการพิจารณาคดี
(ข) ปฏิบัติ งานหน้าบัลลังก์ และบันทึ กคําพยาน การพิมพ์และตรวจร่างคําพิพากษา
พิมพ์หมายหลังคําพิพากษาและคําบังคับ
(ค) ดําเนินการเตรียมและตรวจสอบสํานวนก่อนวันนัด เก็บรักษาคําพิพากษาศาลสูง
และงานปฏิบัติตามคําสั่งศาลในรายงานกระบวนการพิจารณา
(ง) ดําเนินการจัดทําแผนที่ พิพาทและเดินเผชิ ญสืบ การประสานงานเกี่ยวกับล่าม
นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์
(จ) ปฏิบัติงานศูนย์นัดความและติดตามพยาน

(๕) ส่วนคดี หลังคําพิพากษา แบ่งหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
(๕.๑) กลุ่มงานสารบบและคํ าพิพากษา มี หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดําเนินการโต้ตอบ รับคําร้องหลังคํ าพิพากษางานสํานวนคดีสาขาหลังคําพิพากษา
และการรับรองคดีถึงที่สุด
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับสารบบความและสารบบคําพิพากษา

(๕.๒) กลุ่มงานเก็บสํานวนคดีแดง มี หน้าที่ แ ล ะความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ตรวจสอบ จัดเก็บ จ่ายสํ านวนความและเอกสาร ตรวจสํานวนก่อนและหลังการพิจารณาพิพากษาคดี
(ข) เสนอ ติดตาม การจัดเก็บสํานวนคดี การปลดทําลาย สํานวนความและเอกสาร
รวมทั้งการให้บริการคัดสําเนาและรับรองเอกสาร
(๕.๓) กลุ่มงานอุทธรณ์ - ฎีกา มีหน้าที่ แ ล ะความรับผิดชอบ ดังนี้
ดําเนินการเกี่ยวกับงานชั้นอุทธรณ์ - ฎีกา ได้แก่ การรับฟ้ อง การตรวจสํานวนและสารบรรณ การรายงานเพื่อส่งสํานวนก่อนส่งศาลสูง การแจ้งการอ่าน การขอทุ เบาการบังคับ การขยายระยะเวลาระหว่างอุทธรณ์ - ฎี กา การปรับนายประกัน การรับรองคดีถึงที่สุด และจัดทําสถิติคดีศาลสูง

(๖) ส่วนไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและจัดการมรดก มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
(ข) การทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดการมรดก
(ง) ปฏิบัติงานอื่น เกี่วกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ศาลแพ่งธนบุรี มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(ก) บริหารจัดการงานธุรการคดีและกิจการของศาลยุติธรรม
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติการ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
(ค) ดําเนินการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้นอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษาคดี
(ง) ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการงานธุรการคดีในสํานักอํานวยการประจําศาล
(จ) ให้ คําปรึ กษา แนะนํา และบริการประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบั ญชี การพัสด ุอาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ช) บริหารงานทั่วไปของสํานักอํานวยการประจําศาล
(ซ) รายงานเกี่ยวด้วยคดี หรือรายงานกิจการอื่นตามคําสั่งของประธาน ศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีผู้พิพากษาภาค และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
(ฌ) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ศาลแพ่งธนบุรีเป็นหน่วยงานของศาลยุติธรรม มุ่งมั่นในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างแท้จริง