The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลาง ที่อยู่ 404 ถ.พระราม 4 บางรัก กทม. Tel. 0-2235-1500-8 Fax. 0-2235-2471

ศาลแรงงานกลาง 404 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2235 1500-8 โทรสาร 0 2235 2471
งานรับฟ้องและออกหมาย 0 2233 7132 (เบอร์ตรง), 0 2235 1500-8 ต่อ 128, 129, 125
งานการเงิน 0 2238 0395 (เบอร์ตรง), 0 2235 1500-8 ต่อ 110, 109
ส่วนนิติการ 0 2233 3856 (เบอร์ตรง), 0 2235 1500-8 ต่อ 130, 140, 141, 144
งานส่วนช่วยพิจารณาคดี
งานหน้าบัลลังก์ฯ 0 2235 1055 (เบอร์ตรง), 02-2351500-8 ต่อ 405, 406
สารบบและพิมพ์คำพิพากษา 0 2235 1501-8 ต่อ 428, 429
งานเก็บสำนวนความ
งานเก็บสำนวนความ (คดีดำ) 02-2351500-8 ต่อ 116 , 107
งานเก็บสำนวนความ (คดีแดง) 0 2235 1059 (เบอร์ตรง) , 0 2235 1500-8 ต่อ 411, 412
งานอุทธรณ์ 0 2233 7132 (เบอร์ตรง), 0 2235 1500-8 ต่อ 128
สำนักประนอมข้อพิพาทแรงงาน 0 2235 1500-8 ต่อ 513 , 514 , 523
ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งได้แก่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม เป็นต้น รวมทั้งกรณีละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
การพิจารณาคดีประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 ฝ่าย คือ ผู้พิพากษาซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง และผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง จำนวนฝ่ายละเท่าๆกัน ร่วมเป็นองค์คณะการพิจารณาพิพากษาคดี
     เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งหมด ยกเว้นแต่ที่กฎหมายห้ามเปิดเผย
ศาลแรงงานกลาง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เ ปิดทำการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2523 โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศาลชำนัญพิเศษ พิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากอรรถคดีทั่วไป
การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงาน จะใช้วิธีไกล่เกลี่ย และการระงับข้อพิพาทเป็นหลัก แต่หากคู่กรณี (นายจ้าง-ลูกจ้าง) ไม่สามารถตกลงกันได้ ศาลก็จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดตามบัญญัติ แห่งกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อย ต่อไป