The Civil Court of Southern Bangkok

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นศาลชั้นต้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพิจารณาคดีแพ่งทั้งปวงที่มีจำนวนทุนทรัพย์สูงกว่า 300,000 บาท อันได้แก่ คดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาทิ การผิดสัญญา ซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตลอดจนคดีที่เกี่ยวกับตั๋วเงิน และอื่นๆ เช่น คดีที่ดิน เป็นต้น
วิสัยทัศน์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นองค์กรธรรมรัฐที่ดำลงไว้ซึ่งความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มุ่งสงเสริมบทบาทด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่ประจักแก่สังคม ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖พันธกิจพันธกิจที่ ๑ การอำนวยความยุติธรรม - การพิจารณาพิพากษาคดี - การไกล่เกลี่ยนและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพันธกิจที่ ๒ การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมพันธกิจที่ ๓ การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรม เพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยพันธกิจที่ ๔ การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้พิจารณาพิพากษาคดีให้สะดวก รวดเร็ว เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ