Civil Court of Thailand

งานสารบรรณคดี
งานที่รับผิดชอบ
1. รับและส่งหนังสือ สำนวนคดี เอกสารทางคดี
2. กำหนดเลขประเด็นประจำปี ในคดีที่ส่งมาสืบพยานประเด็นที่ศาลแพ่ง
3. พิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรการคดี
4. พิมพ์หนังสือนำส่งหมายไปยังศาลอื่น และพิมพ์หนังสือไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม ในกรณีที่ส่งหมายไปยังศาลใน
ต่างประเทศ
5. บันทึกรายงานผลหมาย กรณีให้ศาลอื่น ดำเนินการส่งหมายแทน
6. รับค่านำส่งหมายไปยังศาลอื่น (ข้ามเขต)
7. พิมพ์ประกาศหนังสือพิมพ์ และให้บริการตรวจสอบประกาศศาล
งานห้องสมุด
งานที่รับผิดชอบ
1. การให้บริการยืม-คืนหนังสือ จัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรสมาชิก และควบคุมดูแลรักษาหนังสือต่างๆ ในห้องสมุด
ประจำศาล
2. จัดทำบรรณานุกรม บรรณานิทัศน์และกฤตภาค
3. จัดทำแฟ้มและแทรกเพิ่มเติมเอกสารย่อข้อกฎหมาย โดยแยกออกเป็นประมวลกฎหมาย และพระราชบัญญัติ
4. ตรวจสอบติดตามกฎหมายใหม่จากราชกิจจานุเบกษา
5. ให้บริการค้นข้อมูลทางกฎหมายด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ฝ่ายการเงิน
งานที่รับผิดชอบ
1. รับเงินค่าขึ้นศาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคดี แพ่งทั่วไป(ยกเว้นค่ารับรองเอกสาร ศูนย์ถ่ายเอกสารเป็นผู้รับ)
2. รับเงินกลางที่คู่ความนำมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ พร้อมทั้งลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐาน
3. รับเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์
4. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนโดยคู่ความแถลงขอรับเงินและศาลอนุญาตจ่าย
5. จ่ายเงินกลางให้แก่คู่ความผู้มีสิทธิได้รับเงินตาม คำสั่งศาล
6. จ่ายเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์ให้แก่สำนักพิมพ์ที่ลงประกาศโฆษณาตามคำสั่งศาลหรือ ผู้มีสิทธิรับ
7. บริการนำเข้าเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนผ่านทาง บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
หมายเหต ุ คู่ความสามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและเงินกลางได้ ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันยื่นคำขอ เว้นแต่เรื่องซับซ้อนหรือยุ่งยาก จะขอรับได้ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันยื่น
งานให้คำปรึกษาแนะนำ
งานที่รับผิดชอบ
1. รับเงินค่าขึ้นศาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของคดี แพ่งทั่วไป(ยกเว้นค่ารับรองเอกสาร ศูนย์ถ่ายเอกสารเป็นผู้รับ)
2. รับเงินกลางที่คู่ความนำมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ พร้อมทั้งลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐาน
3. รับเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์
4. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนโดยคู่ความแถลงขอรับเงินและศาลอนุญาตจ่าย
5. จ่ายเงินกลางให้แก่คู่ความผู้มีสิทธิได้รับเงินตาม คำสั่งศาล
6. จ่ายเงินค่าประกาศหนังสือพิมพ์ให้แก่สำนักพิมพ์ที่ลงประกาศโฆษณาตามคำสั่งศาลหรือ ผู้มีสิทธิรับ
7. บริการนำเข้าเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืนผ่านทาง บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
หมายเหต ุ คู่ความสามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและเงินกลางได้ ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันยื่นคำขอ เว้นแต่เรื่องซับซ้อนหรือยุ่งยาก จะขอรับได้ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันยื่นคำขอ
งานจัดการมรดก
งานที่รับผิดชอบ
1. ให้บริการแนะนำการยื่นคำร้องจัดการมรดก
2. รับคำคู่ความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก
3. อำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการพิจารณาคำร้องของศาล
4. คัดคำสั่ง และรับรองคำสั่งศาล
หมายเหตุ ศาลจะกำหนดนัดไต่สวนคำร้องให้ไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ยื่น คู่ความสามารถรอรับคำสั่งศาล ได้ทันทีภาย
หลังเสร็จสิ้นการไต่สวน
งานไกล่เกลี่ย
งานที่รับผิดชอบ
1. ให้ความรู้ ข้อแนะนำ ประสานงานแก่ผู้ที่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยหรือประนอมข้อพิพาท
2. ให้คำแนะนำ ประสานงานแก่คู่ความที่ประสงค์จะทำยอมหรือประนอมข้อพิพาทในศาล
3. รับผิดชอบดูแลสำนวนคดีตามที่ศาลส่งเข้ามาทำการ ไกล่เกลี่ย
4. รับคำร้อง คำแถลง ที่เกี่ยวข้องสำนวนคดีที่อยู่ในงานไกล่เกลี่ย
5. ให้บริการแนะนำข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการทราบระบบการไกล่เกลี่ยของศาลแพ่ง ทั้งทางโทรศัพท์หรือที่ มาติดต่อด้วยตนเอง
งานส่งหมาย
งานที่รับผิดชอบ
1. รับหมายจากงานต่างๆ นำมาแยกตามเขต
2. รับหมายที่ส่งมาจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้,ศาลแพ่งธนบุรี
3. รับเงินที่คู่ความนำมาวางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งหมาย
4. ร่าง - โต้ตอบหนังสือสอบถามผลการส่งหมายต่างจังหวัด
5. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการส่งหมายของศาลแพ่ง,ส่งแทนศาลอื่น และรายงานผลการส่งหมายพร้อมลงสมุดผลการส่งหมาย
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
งานที่รับผิดชอบ
1. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อศาล
2. ประกาศเรียกคู่ความเข้าห้องพิจารณาคดี และเผยแพร่ข่าวสาร
3. จัดทำและแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
4. ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้มาติดต่อราชการศาล เช่น ผลิตรายการโทรทัศน์,ผลิตเทปคาสเซ็ทสำหรับกระจายเสียง
ตามสายในอาคาร จัดทำเอกสารแผ่นพับ เป็นต้น
5. จัดทำข่าวศาลแพ่ง และทำการเผยแพร่
6. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน
7. จัดทำป้ายต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน
8. ถ่ายภาพเมื่อมีกิจกรรมในศาลและนอกสถานที่
9. นำคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ดูงานในแผนกต่างๆ ของศาล
10. จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ
11. จัดทำบอร์ดภาพกิจกรรมต่างๆ ของศาลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศหนังสือเวียนสำคัญ และหนังสือจาก
หน่วยราชการอื่น
12. ปิดประกาศหนังสือเวียนสำคัญ และหนังสือจากหน่วยราชการ
งานรับฟ้อง
งานที่รับผิดชอบ
1. รับคำฟ้อง และคำร้องขอต่างๆ คิดค่าธรรมเนียมศาล
2. รับคำร้องขอพิจารณาคดีอย่างคนอนาถาที่ยื่นมาพร้อมคำฟ้อง
3. รับคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน
4. รับฟ้องคดีมโนสาเร่ (คดีขับไล่) คดีไม่มีข้อยุ่งยาก รับคำร้องเกี่ยวกับกรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิก ผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 คำร้องขอตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบ ปราม
การฟอกเงิน
5. รับคำร้อง คำขอ คำแถลง และเอกสารในกรณีที่ยังไม่ได้ส่งสำนวนไปงานอื่น
6. นัดชี้สองสถาน นัดสืบพยานโจทก์ นัดวันไต่สวนคำร้อง
7. พิมพ์ประกาศหนังสือพิมพ์ในคดีร้องขอจัดการมรด
     ศาลแพ่งเป็นศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั้งปวง
วิสัยทัศน์ศาลแพ่ง
"ศาลแพ่งจะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งด้านการอำนวยความยุติธรรม การให้บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในปี 2555 "
พันธกิจ
ศาลแพ่งมีพันธกิจดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 การอำนวยความยุติธรรม ที่ครอบคลุม การพิจารณาพิพากษาคดี การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
พันธกิจที่ 2 การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
พันธกิจที่ 3 การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ
พันธกิจที่ 4 การให้บริการประชาชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 5 การส่งเสริมการเรียนรู้ การเติบโต และการพัฒนาของบุคลากร

ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของศาลแพ่ง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่จะอำนวยความยุติธรรม จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม ด้วยความ เสมอภาคเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพระบบการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การศาลและการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพระบบการบริหารงานบุคคล