Office of The Constitutional Court

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ แบ่งงานภายในออกเป็น1) ส่วนงานตุลาการและพิธีการ2) ส่วนงานนโยบายและกฎหมาย3) งานช่วยอำนวยการ2. สำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ แบ่งงานภายในออกเป็น1) ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล2) ส่วนการคลังและพัสดุ3) ส่วนประชาสัมพันธ์4) งานช่วยอำนวยการ3. ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ แบ่งงานภายในออกเป็น1) ส่วนพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ2) ส่วนนโยบายและแผน3) ส่วนสารนิเทศ4) งานช่วยอำนวยการ4. กลุ่มงานคดี แบ่งงานภายในออกเป็น1) กลุ่มงานคดี ๑ – ๘2) งานช่วยอำนวยการ5. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา แบ่งงานภายในออกเป็น1) กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ2) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ3) กลุ่มประสานงานศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์4) งานช่วยอำนวยการ
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) สรุปคำแถลงการณ์คดี มีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการ ให้ความเห็นประกอบการวินิจฉัยควบคู่ไปกับสรุปสำนวนของกลุ่มงานคดี
2) จัดทำเอกสารค้นคว้า วิเคราะห์ หรือให้ความเห็นทางวิชาการในงานคดีหรืองานอื่นใดตามที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
3) ตรวจสอบ สรุปย่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ และบรรทัดฐานคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านการจัดทำของกลุ่มงานคดี
4) จัดทำบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญศาล รัฐธรรมนูญ และบทความทางวิชาการอื่นในสาขากฎหมายมหาชน หรือประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
5) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
6) จัดทำคำชี้แจงผลสะท้อนจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และดำเนินการวิเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำชี้แจงให้ทันท่วงทีและเกิดผลดีต่อการทำความเข้าใจ
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) เสนอความเห็นเพื่อประกอบ การพิจารณาสั่งการของประธาน ศาลรัฐธรรมนูญในการกำหนดนโยบาย การประสานนโยบาย เรื่องและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตาม นโยบายประธานศาลรัฐธรรมนูญ
2) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หน่วยงานในกระบวน การยุติธรรม องค์กรและสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้ราชการศาลรัฐธรรมนูญดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3) ค้นคว้าทางวิชาการและดำเนินการเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือปัญหาที่ประชาชนและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร้องทุกข์ต่อประธาน ศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีหรือคำร้องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ ประธานศาล รัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรืองานอื่นใดตามที่ประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
7) งานพิธีการของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
8) จัดพิธีการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. สำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) งานสารบรรณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) งานบริหารงานทั่วไป
3) งานเลขานุการนักบริหาร
4) งานการประชุมคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
5) ศึกษาวิเคราะห์ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ (เชิงบริหาร) และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
6) งานบริหารบุคคลในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
7) ปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ ส่งเสริมประสิทธิภาพงานศาลรัฐธรรมนูญ
8) งานสถานที่และยานพาหนะ
9) งานบัญชี การเงิน และพัสดุ
10) งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
11) งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
12) งานจัดเก็บภาพถ่ายวีดีโอ และเทปบันทึกเสียง การเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน การออกนั่งพิจารณา และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ
13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ศูนย์เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) งานนโยบายและแผนของศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
2) งานงบประมาณ
3) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
4) งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ
5) งานพัฒนาระบบสารนิเทศ
6) งานบริการสารนิเทศ
7) งานข้อมูลกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและต่างประเทศ
8) งานข้อมูลกฎหมายไทย
9) งานจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ
10) งานสิ่งพิมพ์ของศาลรัฐธรรมนูญ
11) งานจัดเก็บร่างและหรือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
12) งานบริการเอกสารจดหมายเหตุ
13) งานจัดเก็บและดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ
14) งานบริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญ
15) งานระบบสารสนเทศ
16) งานบริการ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
17) งานดูแล บำรุงรักษา ระบบเสียงและภาพห้องประชุมสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ห้องพิจารณาคดี และห้องประชุมวินิจฉัย
18) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. กลุ่มงานคดี มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) งานพิจารณาคำร้อง
2) งานตรวจสอบวิเคราะห์คดีหรือคำร้อง
3) งานสารบบคดี
4) งานสรุปสำนวนและตรวจสอบสำนวน
5) งานประสานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคำร้อง
6) งานค้นคว้าข้อกฎหมาย ย่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
7) ปฏิบัติงานนิติกรประจำ องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
8) ปฏิบัติงานหน้าบัลลังก์
9) งานเลขานุการในที่ประชุมเชิงคดีของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
10) งานวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณาและระบบงานคดีหรือคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญ
11) ดำเนินการยกร่างคำวินิจฉัยกลางตามมติของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
12) ดำเนินการยกร่างคำวินิจฉัยในส่วนที่มิใช่การวินิจฉัยคดีหรือคำร้อง
13) งานตรวจทานร่างคำวินิจฉัย
14) งานจัดทำต้นฉบับคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจจานุเบกษา
15) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคำร้องหรือคดีรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3) สร้างขึ้นและนำเข้า รวมทั้งเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ
4) งานวิชาการสนับสนุนศาลรัฐธรรมนูญ
5) งานฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
6) งานวารสารศาลรัฐธรรมนูญและเอกสารจดหมายข่าวเผยแพร่
7) งานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคณะที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญด้านวิจัยและวิชาการและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
8) ผลิตบทความทางวิชาการ และการจัดทำหนังสือรวมคำวินิจฉัย
9) จัดทำคำชี้แจงสาธารณชนเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการและรัฐธรรมนูญ
10) รวบรวมคำวิพากษ์วิจารณ์ ผลการศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพัฒนากระบวนการพิจารณา
11) ร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือสถาบันการศึกษาในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ
12) จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
13) งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทั่วประเทศ
14) งานแปลคำวินิจฉัย
15) งานวิเทศสัมพันธ์
16) งานศาลรัฐธรรมนูญระหว่างประเทศ
17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรอำนวยการของศาลรัฐธรรมนูญที่มีระบบมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรมในการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
พันธกิจ
1. ศึกษาวิเคราะห์ด้านคดีและกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
2. ดำเนินงานอำนวย การงานศาลรัฐธรรมนูญตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
3. สนับสนุนด้านการศึกษา วิจัยทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และงานศาลรัฐธรรมนูญ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานและบุคลากร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
5. เผยแพร่ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ การศึกษาต่อสาธารณะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ งานศาลรัฐธรรมนูญ และการดำเนินกิจการของศาลรัฐธรรมนูญ