Department of Mental Health

     1. พัฒนาวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนทั้งในด้านส่งเสริม ป้องกันบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจ รวมทั้งระบบ รูปแบบ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน
     2. ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     3. สนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน ทั้งในด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
     4. ให้บริการการบำบัดรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิเพื่อพัฒนางานวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน
     5. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายและแผนหลักด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน
     6. จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทกระทรวง รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัด
     7. ประสานงานและร่วมมือในด้านวิชาการสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์
 • เป็นองค์กรมาตรฐานการพัฒนางานสุขภาพจิต (ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู)
 • เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตของประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือทางวิชาการสุขภาพจิตในเอเชีย
 • เป็นองค์กรที่มีการบริหารที่ดีเยี่ยม เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย

  พันธกิจ
 • ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต (การส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ)
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต
 • บริการสุขภาพจิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นธรรม และทันต่อสถานการณ์ แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
 • เป้าหมาย
  1.ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพและร่วมดูแล / ผลักดันงานสุขภาพจิต
  2.กฏหมาย / นโยบายสาธารณะให้ความสำคัญกับมิติด้านสุขภาพจิต
  3.แผนชุมชน / แผนสุขภาพตำบลมีองค์ประกอบด้านสุขภาพจิต
  1. การสร้างเสริมสุขภาพใจภาคประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พัฒนาเทคโนโลยี, อบรมการดำเนินงานแก่ อสม./อสส. สนับสนุนการจัดกิจกรรมในชุมชน, จัดประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต/ระดับประเทศ
  2. โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE, เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน, พัฒนาระบบการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหายาเสพติด, เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
  3. การเสริมสร้าง EQ เด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะแก่บุคลากรสาธารณสุข, พัฒนารูปแบบการดำเนินงานหน่วยงานที่พัฒนาเด็ก (PCU./ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล) พัฒนาฐานข้อมูล
  4. การพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น พัฒนารูปแบบบริการออทิสติกในสถานบริการสาธารณสุข/ในชุมชน, พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในภาวะวิกฤต, พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็ก, สร้างเครือข่าย
  5. การพัฒนาเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตทางใจ (MCC) จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง, ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 12 แห่ง (เขตละ 1 แห่ง), พัฒนาเทคโนโลยีด้านวิกฤตสุขภาพจิต, ให้ความรู้ผ่านเครือข่ายอิเลกทรอนิกส์
  6. การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย พัฒนาองค์ความรู้การป้องกันการฆ่าตัวตาย, การอบรมให้ความรู้แก่ DJ/หมอดู/นักข่าว, ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน, จัดทำฐานข้อมูลการฆ่าตัวตายของประเทศ