Office of the Permanent Secretary ,Ministry of Science and Technology

Map

1. สำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึงงานช่วยอำนวยการ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน อำนาจของกระทรวง รวมทั้งงานให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายแก่หน่วยงานในสังกัด
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การและจัดระบบงาน
3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง
4 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการเสริมสร้างวินัยและระบบ คุณธรรม
5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6 บริหารงานทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง ซึ่งมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
3 พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำหรือ ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
4 เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
5 เป็นศูนย์ประมวลผลข้อมูลกลางของหน่วยงานและข้อมูลดัชนีชี้แนะการบริการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ
6 สนับสนุนทางเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการประมวลผลและสื่อสารข้อมูลตลอดจน การบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย3.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทำและประสานงานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง
2 จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
3 บริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมทั้งติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่างส่วนราชการให้เกิดความ ประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากำลังคนและนักวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 จัดทำระบบดัชนีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวง
6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสร้างความ ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศในระดับกระทรวง รวมทั้งติดตามและประสานความร่วมมือช่วยเหลือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศ
7 ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย4. สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี โดยการคัดเลือก จัดลำดับและประเมินความ เหมาะสมของเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำแผน ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับพื้นฐาน สู่เชิงพาณิชย์
4 ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้ง ภายในและต่างประเทศ
5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย5. สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ และกรุงวอชิงตัน

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ และกรุงวอชิงตัน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 แสวงหาและสร้างกลไกเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
4 ประสานงานและเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย / การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 สร้างกลไกความร่วมมือกับนักวิชาชีพไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ
6 เฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันและลดปัญหาการกีดกันทางการค้า
7 เป็นตัวแทนในการประชุมต่างๆ และจัดการประชุมที่เกี่ยวข้อง6. สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ให้คำปรึกษาการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
2 ตรวจสอบความพร้อม ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง ของเรื่องที่หน่วยงานในสังกัด เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
3 ประสานการเสนอเรื่องความเห็นของกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี
4 รายงานความก้าวหน้าของเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและการเสนอกฎหมายในทุกขั้นตอน
5 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
6 ดำเนินการเกี่ยวกับการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วน โดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564 วิสัยทัศน์ และ พันธกิจวิสัยทัศน์ :สป.วท. เป็นองค์กรบริหารจัดการและขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมทุกภาคส่วนโดยมุ่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศอยู่ในลําดับ 1 ใน 30 ของโลก ภายในปี 2564พันธกิจ :1. เพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Innovation startup) 3. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐนและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค4. ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน และคุณภาพชีวิตของประชาชน5. สร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยัและนวัตกรรม6. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างหลักในการจัดการขององค์กร7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน8. เสนอแนะนโยบาย ประสาน และจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้

1 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2 พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3 แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4 จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการประหยัดคุ้มค่าและสมประโยชน์
5 กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7 ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัด กระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทิศทางองค์กร สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561