Department of Labour Protection and Welfare

Map

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
 • กองความปลอดภัยแรงงาน
 • กองนิติการ
 • กองบริหารการคลัง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองสวัสดิการแรงงาน
 • กองคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
 • สำนักแรงงานสัมพันธ์
 • ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 เขต
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่
 • ราชการบริหารภูมิภาคสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมกำกับดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการที่มีการบริการจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล

 2. คุ้มครองแและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการรับงานไปทำที่บ้าน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4. ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 5. ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านมาตรฐานแรงงานคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 6. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

 7. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงานและความไม่สงบด้านแรงงาน

 8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงาน และประสานแผนปฏิบัติงานของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง

 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ รัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรหลักมืออาชีพ ในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ด้วยความเป็นธรรม"

พันธกิจ (Mission)

 1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน

 2. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย

 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านแรงงาน

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

 5. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์

 1. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านแรงงาน

 2. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายและภาคประชาสังคม

 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการแรงงานของประชาคมอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขในวงการแรงงาน

กลยุทธ์


 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

 2. ส่งเสริมความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานโดยหลักสุจริตใจ

 3. พัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และภาคีเครือข่าย

 4. ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

 1. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้ปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง

 3. เสริมสร้างการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล