Department of Business Development

Map

อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังต่อไปนี้
1. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า
2. ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ และข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ
5. ปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
วิสัยทัศน์ : นวัตกรรมนำบริการ สร้างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง