Department of European Affairs

ส่วนราชการกรมยุโรป มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้า ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการกรม
(ค) ดูแลงบประมาณ บุคลากร และพัสดุให้เป็นตามนโยบาย
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงายนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (4) รับผิดชอบปฏิบัติงานในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป ดังต่อไปนี้
(ก) กองยุโรป 1 รับผิดชอบในภูมิภาคยุโรปตะวันตก และประชาคมยุโรป
(ข) กองยุโรป 2 รับผิดชอบในภูมิภาคยุโรปเหนือและยุโรปใต้
(ค) กองยุโรป 3 รับผิดชอบในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

(3) ให้กองตามข้อ 2 (2) ถึง (4) แต่ละกอง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ข) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ค) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศและองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เป็นองค์กรนำในการรักษาและดูแลผลประโยชน์ของไทยในยุโรป
มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและ พหุภาคีกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคยุโรปเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

(1) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป

(2) เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป

(3) เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรป และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคยุโรป

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย โครงสร้างกรมยุโรป ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ รวมทั้งบริหารจัดการศูนย์ Europe Watch กองยุโรป 1 รับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ ในภูมิภาคยุโรป ได้แก่ สหภาพยุโรป ASEM OSCE และ NATO กองยุโรป 2 รับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปเหนือและยุโรปใต้ กองยุโรป 3 รับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก บอลข่าน และ CIS