Office of the Permanent Secretary for Defence

Map

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
พันธกิจ
1.งานนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม
2.การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศในระดับกระทรวงกลาโหม
3.การสนับสนุนการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
4.การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ
5.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม
6.งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
7.งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
8.การสนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
9.งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

นโยบายทั้่วไป
1. ยึดมั่นและพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป
2. ยึดถือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งนโยบายและสั่งการของอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
3. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสถาบันทหารให้มีความพร้อมในฐานะสถาบันหลักของชาติอย่างแท้จริง โดยการริเริ่ม ผลักดัน แผนงาน งาน โครงการ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อราชการอย่างสูงสุด
4. ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินการในสายงานที่รับผิดชอบ ภายใต้ศักยภาพที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีอยู่ รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนเป็นส่วนรวมแก่กระทรวงกลาโหม หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การปฏิบัติราชการให้ยึดถือสายการบังคับบัญชาเป็นหลัก