Office of the Consumer Protection Board

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และจัดให้มีการทดสอบหรือ
พิสูจน์สินค้าหรือบริการใดๆ ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
3. สนับสนุนหรือทำการศึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคในทุกระดับการศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอันตรายที่อาจได้รับ จากสินค้าหรือบริการ
5. ดำเนินการเผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างนิสัยในการบริโภคที่เป็นการส่งเสริมพลานามัย ประหยัดและใช้
ทรัพยากรของชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
6. ประสานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมส่งเสริม หรือกำหนดมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย      
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล"พันธกิจ 1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
ยุทธศาสตร์ การทำงานของ สคบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนากลไก และมาตรฐานการตรวจสอบ เผ้าระวัง และเตือนภัยผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของ สคบ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
1. กลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
3. ประชาชนได้รับความปลิดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ
4. กฎหมายมีความทันสมัย
5. กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ
6. มีสารบบเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ
7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค
8. เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค
9. กลไกการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติมีความต่อเนื่องเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชน
10. การคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัด และท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
11. องค์กรที่มีประสิทธิภาพ
12. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์