Office of the Official Information Commission

Map

1. ส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.)
2. ส่วนงานวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.)
3. ส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.)
4. ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.)
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (กพส.)
6. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)
สขร. เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่งงานภายในเป็น 4 ส่วนงาน 1กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนนโยบายและวิเคราะห์ (สนค.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. งานด้านเลขานุการ กขร.

2. จัดทำกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเสนอ กขร. และจัดทำรายงานผลเสนอ ครม.

3. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปี สขร.

4. ดำเนินการโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของ กขร. และนโยบายรัฐบาล

5. งานติดตาม สอดส่องการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ

6. งานส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

8. งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กขร. กวฉ. และ สขร.

9. งานประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่างประเทศส่วนงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (สวธ.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์

2. ศึกษาวิเคราะห์จัดทำสำนวนอุทธรณ์

3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อ กวฉ.

4. งานด้านเลขานุการของ กวฉ.

5. งานศึกษา วิเคราะห์เนื้อหาเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงและระเบียบของ ครม. ตาม พ.ร.บ.

6. งานพัฒนากฎหมายข้อมูลข่าวสารส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ (สรห.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์สำนวนเรื่องร้องเรียน

2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นร้องเรียน

3. พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นกรณีเรื่องร้องเรียนต่อ กขร.

4. ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางการตอบข้อหารือ ปัญหาการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ และปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ

5. งานด้านเลขานุการอนุฯ ร้องเรียน และอนุฯ ตอบข้อหารือ

6. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารและเอกชนในการใช้สิทธิตามกฎหมายส่วนงานส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สสผ.) มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. งานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน

2. งานการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

3. งานการสนับสนุนโครงข่ายองค์กรภาคเอกชนเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสภาครัฐ

4. งานส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมายร่วมกับองค์กรภาคประชาชนกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศของราชการ (กพส.) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. งานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารหน่วยงานภาครัฐ

2. งานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารของราชการและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ

3. งานจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการปฏิบัติของ กขร. กวฉ. และ สขร.

4. ดำเนินการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ

5. การตรวจสอบระบบการประมวลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหารงานทั่วไปและอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. งานช่วยอำนวยการ และธุรการทั่วไป

2. งานสารบรรณทั่วไป

3. งานบริหารบุคคล

4. งานการเงินงบประมาณและงานพัสดุ

5. งานบันทึกข้อมูล

6. งานสนับสนุนด้านธุรการการประชุม

"ศูนย์กลางส่งเสริมสิทธิการได้รู้ มุ่งสู่การพัฒนาสังคมแห่งความโปร่งใส"
1. กำกับ ดูแลและสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงออกระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการแนวทางปฏิบัติโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2. ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3. เผยแพร่และคุ้มครองสิทธิการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของภาคประชาชน

4. ติดตามและประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ