จังหวัดนราธิวาส
Narathiwat

สภาพการเมืองการปกครอง      จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คืออำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก- ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอศรีสาคร อำเภอรือเสาะ อำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอเจาะไอร้อง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมใช้ภาษาท้องถิ่น ซึ่งเป็น "ภาษามลายูถิ่น" อาชีพหลักคือการทำการเกษตร เช่นการทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนผลไม้ต่างๆ การทำนาการประมง และการเลี้ยงสัตว์ โครงสร้างราชการในจังหวัด      การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแล ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดคือ ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านส่วนราชการในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดและหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด(ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง)หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดนราธิวาส มีทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 5 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก 23 หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน หน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 5 หน่วยงาน ส่วนการจัดองค์กรราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลโครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 108 ฉบับพิเศษ ตอน 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534)ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นจังหวัดและอำเภอจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลการตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการที่สำคัญและสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ สำนักงานจังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และงานบริหารราชการของอำเภอ ส่วนราชการประจำอำเภอที่สำคัญ คือ ที่ทำการปกครองอำเภอ และสำนักงานอำเภอกิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้า มีองค์กรที่สำคัญคือที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอตำบลและหมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองส่วนย่อยของอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ตำบล  จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีกำนันเป็น ผู้รับผิดชอบตำบล ส่วนหมู่บ้าน จัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน