จังหวัดปัตตานี (สนจ.ปน.)
Pattani office

๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทยไว้ในมาตรา ๕ ได้ระบุให้สำนักงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ๒ ด้านที่สำคัญ คือ (๑) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับราชการทั่วไปในจังหวัดและการวางแผนพัฒนาจังหวัด (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ๒. การประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการกำหนดตำแหน่งใหม่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง กระแบ่งส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้สำนักงานจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดดำเนินการตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด อำนายการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างองค์กรสำนักงานจังหวัดออกเป็นฝ่ายและกลุ่มงาน ประกอบด้วย ๑. กลุ่มงานอำนวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ ๑.๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปของจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะการบริหารการตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด การเสนอแนะ กำกับดูแล การปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด ๑.๒ การเสนอแนะการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ศูนย์ดำรงธรรม) ๒ . กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีภารกิจดังนี้ (๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (๒) ประสานและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (๓) ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๔) สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (๕) ติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาจังหวัด (๖) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด ๓. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังนี้ (๑) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาจังหวัด (๒) จัดให้มีและให้บริการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการภายในจังหวัดและอำเภอ ระหว่างจังหวัดและกับส่วนกลาง (๓) ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๔. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล มีภารกิจดังนี้ (๑) งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์กำลังคนของจังหวัด (๒) งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (๔) งานประสานกับสำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด (๕) งานจัดทำฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด (๖) งานวางยุทธศาสตร์กำลังคน (๗) งานกำหนดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน (๘) งานวางแผนการใช้กำลังคนในจังหวัด (๙) งานการสรรหาคนดี คนเก่งเข้ารับราชการในพื้นที่จังหวัด (๑๐) งานรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (๑๑) งานการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด (๑๒) งานส่งเสริมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและประเทศไทยในสะอาด (๑๓) งานการเตรียมกำลังคนใหม่
๑. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและการวางแผนพัฒนาจังหวัด
๓. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและดำเนินการตามแผน
๔. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๕. อำนวยการ ประสานและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
๖. ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด
๔.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
เนื่องจากสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการ จึงมีการจัดโครงสร้างและการบริหารจัดการในรูปแบบขององค์การระบบราชการ (Ideal Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกันตามความถนัดเฉพาะด้าน (Specialization)ยึดหลักสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น (Hierarchy) ยึดกฎหมาย และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (Procedures and regulations) เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ยึดติดในตัวบุคคลแต่ยึดตำแหน่งเป็นหลัก (Impersonality) มีรับบุคลากรเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งหรือให้ผลตอบแทนตามความสามารถ (Competency) และมีความมั่นคงในอาชีพการงาน (tenure) สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา (Back Office ) สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ ๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า ๒ เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาราชการของจังหวัด พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารและระเบียบปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน ๓ เพื่อบริหารงานภายใต้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด ๔ เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในสังคม ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ๕ สนับสนุนให้การบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและของส่วนราชการต่างๆ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(๑) เพื่อตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) เพื่อรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง
(๓) เพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับการติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
(๔) เพื่อจัดงานบริหารราชการทั่วไปของจังหวัดเช่น งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคล ในอำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๕) เพื่อประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของจังหวัดปัตตานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก๑โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี๔๙,๒๖๖,๒๐๐สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรด้วยระบบโซนนิ่งและภูมิสารสนเทศ๑๔,๔๘๒,๑๐๐สนง.เกษตรจังหวัดปัตตานี๓โครงการขยายผลโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี๑๖,๔๐๐,๐๐๐สนง.ประมงจังหวัดปัตตานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร๔โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการแข่งขันในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียน ๒,๗๒๗,๕๐๐สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี๕โครงการส่งเสริมศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัดปัตตานี๕,๓๓๑,๐๐๐สนง.พาณิชย์จังหวัดปัตตานี๖โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมในกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร๙,๘๐๖,๓๐๐สนง.พลังงานจังหวัดปัตตานี๗โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทช.ปน. ๔๐๑๕-นิคมอุตสาหกรรมฮาลาลปัตตานี ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ระยะทาง ๒.๑๘๒ กิโลเมตร๒๒,๔๓๘,๓๐๐แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปัตตานีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน สังคม และการสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ๘โครงการปัตตานีสันติสุข๑๑,๙๐๙,๗๐๐ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี๙โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้๑๐โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี : เปิดโลกท่องเที่ยวมุมมองใหม่ที่ปัตตานี สู่ประชาคมอาเซียน (ตอนใต้)๘,๕๖๖,๓๐๐สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี๑๑โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง๔๕,๓๓๗,๕๐๐สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี๑๒โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบ้านสารวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๙,๗๕๐,๐๐๐โครงการชลประทานปัตตานีรวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการงบประมาณ ๒๑๑,๐๑๔,๙๐๐ บาทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น๒๒๐,๐๑๔,๙๐๐ บาท