จังหวัดพัทลุง
Phatthalung

พันธกิจ (Mission)
บริหารเชิงพื้นที่ และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
1. พัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้