จังหวัดตรัง
Trang

ขอบเขตการปกครอง
      จังหวัดตรังแบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 87 ตำบล 716 หมู่บ้าน
พันธกิจของจังหวัด
2.1 การนำภารกิจและนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2.2 การรักษาและบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
2.3 การคุ้มครอง ป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
2.4 การบริการภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพ
2.5 การส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก กระทรวง ทบวง กรม