จังหวัดชุมพร (สนจ.ชพ)
Chumphon

การบริหารราชการในจังหวัด
การบริหารราชการในจังหวัดชุมพร มี 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1)  ราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
(2)  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เล่มที่ 108 ฉบับพิเศษ ตอน 156 ลงวันที่ 4 กันยายน 2534 ได้กำหนดไว้ดังนี้
จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราช-บัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อำเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอและบริหารราชการของอำเภอ สำหรับจังหวัดชุมพร มีจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ อำเภอละแม อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอพะโต๊ะ
กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 มีปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้า สำหรับจังหวัดชุมพรไม่มีกิ่งอำเภอ
ตำบลและหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานปกครองส่วนย่อยของอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ตำบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีกำนันเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนหมู่บ้าน จัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบของหมู่บ้าน
(3)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรการบริหารราชการ 3 รูปแบบ คือองค์การบริหารราชส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) 66 แห่ง
•  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
•  เทศบาล 14 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองชุมพร และเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหลังสวน เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร, เทศบาลตำบลวังไผ่, เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน, เทศบาลตำบลท่าแซะ, เทศบาลตำบลเนินสันติ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต, เทศบาลตำบลปะทิว, เทศบาลตำบลสะพลี, เทศบาลตำบลปากตะโก, เทศบาลตำบลนาโพธิ์ เทศบาลตำบลละแม และเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
•  องค์การบริหารส่วนตำบล การจัดแบ่งชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แบ่งไว้ 5 ชั้น ดังนี้
    •  ชั้นที่ 1 หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้เฉลี่ย 20 ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป
    •  ชั้นที่ 2 หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้เฉลี่ย 12-20 ล้านบาทต่อปี
    •  ชั้นที่ 3 หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้เฉลี่ย 6-12 ล้านบาทต่อปี
    •  ชั้นที่ 4 หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเกณฑ์รายได้ 3-6 ล้านบาทต่อปี
    •  ชั้นที่ 5 หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้เองโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจาก รัฐบาลไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี
      สำหรับจังหวัดชุมพร มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 66 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3 จำนวน 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 จำนวน 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 จำนวน 55 แห่ง ตั้งอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 3 จำนวน 2 แห่ง คือ อบต.ปากน้ำ และ อบต.ตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
2.  องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง 2 แห่ง คือ อบต. ท่ายางและอบต.หาดทรายรี
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าแซะ 3 แห่ง คือ อบต.ท่าแซะ, อบต.ท่าข้าม และอบต.หงษ์เจริญ
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะทิว 1 แห่ง คือ อบต. ดอนยาง
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหลังสวน 1 แห่ง คือ อบต.บ้านควน
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งตะโก 2 แห่ง คือ อบต.ทุ่งตะไคร และ อบต.ตะโก
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 จำนวน 55 แห่ง ได้แก่
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ อบต.วิสัยเหนือ, นาทุ่ง, บางลึก, วังไผ่, บ้านนา, วังใหม่, ทุ่งคา, บางหมาก, นาชะอัง, ขุนกระทิง, ถ้ำสิงห์ และอบต.หาดพันไกร
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหลังสวน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ อบต.วังตะกอ, ปากน้ำหลังสวน, ขันเงิน, นาขา, แหลมทราย, บางมะพร้าว, ท่ามะพลา, นาพญา, หาดยาย, บางน้ำจืด และอบต.พ้อแดง
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่อบต.ครน, ด่านสวี, นาโพธิ์, นาสัก, เขาทะลุ, ทุ่งระยะ, สวี, เขาค่าย, ท่าหิน, และอบต.วิสัยใต้
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าแซะ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ อบต.รับร่อ, สลุย, ทรัพย์อนันต์, นากระตาม, คุริง, สองพี่น้อง, และหินแก้ว
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอทุ่งตะโก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบต.ช่องไม้แก้ว
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอละแม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ทุ่งหลวง, ละแม, ทุ่งคาวัด, และสวนแตง
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปะทิว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อบต.ชุมโค, ทะเลทรัพย์, สะพลี, เขาไชยราช, ปากคลอง, และบางสน
    -  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพะโต๊ะ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต. พะโต๊ะ, ปากทรง, ปังหวาน, และพระรักษ์