จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สนจ.สฎ.)
Suratthani

"เมืองเกษตรกรรม การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข" เป้าประสงค์รวม (Goals) 1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยวและการขนส่งโลจิสติกส์ 2. สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 3. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน 4. การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 5. การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตำแหน่งพัฒนา (Positioning) 1. อุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (การผลิตพื้นฐานและการแปรรูป) 2. การผลิตผลไม้ (เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง และอาหารทะเล 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว