จังหวัดพังงา
Phangnga

หน่วยการปกครอง
      จังหวัดพังงาแบ่งการปกครอง เป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 320 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 7 เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 46 แห่ง