จังหวัดกระบี่ (กบ)
Krabi

แผนที่

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
      การจัดองค์กรบริหารราชการมีหน่วยราชการที่อยู่ในการควบคุมและกำกับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอ และจังหวัด
ส่วนราชการในระดับจังหวัด มี 3 ลักษณะ คือ
1.  หน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น อีก 25 หน่วยงาน
2.  หน่วยบริหารราชการส่วนกลางในจังหวัดมีทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ ทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน
3.  หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 51 แห่ง
หน่วยการปกครอง
      จังหวัดกระบี่ แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 383 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล 51 แห่ง
1 แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเพื่อบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
3 จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินตามแผน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด
4 งานอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ : เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ มีการปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ :
(๑) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการท่องเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมงปศุสัตว์,พืชอาหารและอาหาร) จังหวัดให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) พัฒนาคนให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ คุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(๓) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพระดับนานาชาติ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุด
(๕) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและ รายได้ของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และ
เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร
อย่างครบวงจร ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน