จังหวัดนครศรีธรรมราช (จ.นศ.)
Nakhonsithammarat

แผนที่

การปกครอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะพื้นที่ออกเป็น 23 อําเภอ 165 ตําบล 1,551 หมู่บ้าน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 ส่วนราชการ และอำเภอ 23 อำเภอ ส่วนราชการส่วนกลาง 97 หน่วยงาน และปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 54 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 130แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมด 130 แห่ง จำแนก อบต. ตามขนาดได้ดังนี้
1. อบต.ขนาดใหญ่ มี 3 แห่ง คือ อบต.ท่าศาลา อบต.ท่าเรือ อบต.นาเคียน
2. อบต.ขนาดกลาง มี 126 แห่ง
3. อบต.ขนาดเล็ก มี 1 แห่ง คือ อบต.พิปูน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 185 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 57 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 50 แห่ง) และองค์การบริหารส่วนตำบล 130 แห่ง


การบริหารราชการ
การจัดองค์กรราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน่วยราชการที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ของผู้ว่าราชการจังหวัด คือส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั้งสิ้น 34 หน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน และสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ อีก 27 หน่วยงาน
หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ) มีทั้งสิ้น 98 หน่วย สังกัดกระทรวงมหาดไทย 10 หน่วยงาน สังกัดกระทรวง ทบวง กรม อื่น ๆ 75 หน่วย งาน และหน่วยงานอิสระ 13 หน่วยงาน
ส่วนการจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหาร ส่วน จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล

โครงสร้างการบริหารราชการ
จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการที่สำคัญและสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ สำนักงานจังหวัดและที่ทำการจังหวัด

อําเภอ เป็นหน่วยงานราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขต อําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอําเภอเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชาข้าราชการในอําเภอ และงานบริหารราชการของอําเภอ ส่วนราชการประจําอําเภอที่สําคัญ คือที่ทําการปกครอง อําเภอ และสํานักงานอําเภอ

ตําบล และหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานปกครองส่วนย่อยของอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ ตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ 2457 ตําบลจัดตั้งขึ้น โดยประกาศของ กระทรวง มหาดไทย มีกํานันเป็นผู้รับผิดชอบตําบล ส่วนหมู่บ้าน จัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด (ตามกฏกระทรวง 2553)
1. แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
3. จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
5. ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
6. อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการภาคเกษตร เชื่อมโยงความหลากหลายทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของจังหวัด บนพื้นฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกส์และบริหารจัดการด้านการตลาด
2. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ยกระดับความสามารถการเรียนรู้ กระจายการเรียนรู้บนเครือข่ายชุมชนและส่งเสริมการ
สร้างชุมชนต้นแบบความพอเพียง
4. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงบนพื้นฐานการจัดการความหลากหลายของทรัพยากร
5. พัฒนา คน องค์กร ระบบสวัสดิการสังคม และความมั่นคงบนพื้นฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)
1. รักษาฐานรายได้เดิม เพิ่มรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยว
2. ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน และระบบ logistics มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ
สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน
4. นครศรีธรรมราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด มีการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพิ่มขึ้น
6. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา
7. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และนำนวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่
สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด
4. การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
5. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช