จังหวัดนครสวรรค์
Nakhonsawan

จังหวัดนครสวรรค์      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 128 ตำบล 1,431 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 21 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 121 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔
มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
(๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็วและมีคุณภาพ
(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด
1. วิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ (VISION) “ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือ ศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาด มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เมืองแห่งการศึกษา สังคมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”2. พันธกิจ (MISSION)1) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน2) พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่ง3) การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ4) พัฒนาพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข5) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน7) บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
3. เป้าประสงค์ (GOAL)
1) ผลผลิตข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าข้าวที่มีศักยภาพของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2
3) เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปภาคเหนือและภาคอื่นๆ
4) เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง 2
5) ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีสุขภาวะ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
6) ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีพ
7) มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
8) การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี