จังหวัดเชียงราย
Chiangrai

แผนที่

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)
“เมืองแห่งการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข”
เป้าประสงค์
1. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า
การลงทุน บริการ โลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
และมีคุณภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
# ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
# ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ
# ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
# ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
# ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์
# ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออำนวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
2. ส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน+6 และ GMS
3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน
# ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงของอาหาร
3. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
4. เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด
# ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. พัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน GMS
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพบุคลากร
สู่สากล
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และค่านิยมล้านนา เชื่อมโยงสู่การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
# ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. พัฒนาขีดความสามารถของกำลังแรงงานและการคุ้มครองสวัสดิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
# ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน
2. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน/หมู่บ้าน
# ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินโดยใช้กลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อย่างมีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียนปี 2558
2. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน