จังหวัดน่าน (นน.)
Nan

เขตการปกครอง      การปกครองแบ่งออกเป็น 14 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 99 ตำบล 877 หมู่บ้าน เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 92 แห่ง และสภาตำบล 6 แห่ง
เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสัมคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน