จังหวัดเชียงใหม่ (ชม)
Chiang Mai

นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง (City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล)
พันธกิจ1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา
โครงการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่1. การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกแห่งล้านนา (The Glory of Lanna Heritage) 1.1 Groverment and Local Compaign (การรักษาเอกลักษณ์การแต่งกายพื้นเมือง/อู้เมือง/ถนนคนเดิน/ถนนคนเดิน 2 ในซอย/แม่แตงขันโตก/น้ำพุร้อนสันกำแพง/ร่มบ่อสร้าง/เวียงกุมกาม) 1.2 ของดี 25 อำเภอ 1.3 เชียงใหม่เมืองพุทธ (คนเมืองกับงานวัด/นิวเจนตักบาตรเติมบุญ/ทัวร์ฝรั่งนั่งสมาธิ) 1.4 การท่องเที่ยว 1.5 ศิลปวัฒนธรรม (เดือนละวันพันไอเดีย/ศิลปะหยอดกระปุก/โตกกับข้าวเมือง) 1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ (การปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองเชียงใหม่/การปลูกต้นไม้/การนำสายไฟลงใต้ดิน/การแก้ไขปัญหาการบุกรุกกแพงดิน/การพัฒนาเวียงกุมกาม)2. การพัฒนาคลองแม่ข่า3. การพัฒนา Local Road4. การยกระดับองค์การมหาชนด้านการท่องเที่ยวพิเศษ (เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี/ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ/อุทยานหลวงราชพฤกษ์) 4.1 การจัดตั้งสำนักงานบริหารพิงคนคร 4.2 การจัดให้มีรถ MONORAIL เชื่อมโยง5. การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า6. การก่อสร้าง “ข่วงหลวงเวียงแก้ว”7. การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ขนส่งมวลชน)8. ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง9. เวียงกุมกาม อำเภอสารภี10. บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน11. บ้านถวาย อำเภอหางดง12. โครงการ “เที่ยว 2 เชียง 3 ประเทศ”13. โครงการอุทยานวิทยาวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ