จังหวัดมุกดาหาร
Mukdahan

การกปครอง
      จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล 516 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ อำเภอดงหลวง ส่วนเขตการปกครองที่เล็กที่สุด ได้แก่ อำเภอหว้านใหญ่ ส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
-  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
-  เทศบาล 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลคำชะอี เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย และเทศบาลดอนตาล
-  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 50 แห่ง
-  สภาตำบล มี 2 ตำบล