จังหวัดหนองคาย
Nongkhai

เขตการปกครอง จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ทั้งหมด 3,026.53 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล 78 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 68 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 2 แห่ง, เทศบาลตำบล 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 48 แห่งจำนวนประชากร ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 517,239 คน เป็นชาย 258,559 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เป็นหญิง 258,680 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อำเภอที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด คืออำเภอโพธิ์ตาก มีส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน ส่วนราชการส่วนกลางขึ้นตรงต่อกระทรวง ทบวง กรม ต้นสังกัด จำนวน 66 หน่วยงาน
เป้าประสงค์รวม :
เพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม :
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) การท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ค่านิยม :
1. การจัดการบนระบบฐานข้อมูล
2. ห้ารัก : รักสะอาด,รักสุขภาพ,รักสิ่งแวดล้อม,รักษาวินัย,รักสามัคคี
วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”พันธกิจ : 1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
(2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
(1) ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) ส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนกลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการตลาดสินค้าเกษตร กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/กลุ่มเกษตรกร สู่ SMEsกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การค้า การท่องเที่ยวและการบริการกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านแรงงาน (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความมั่นคงพื้นที่ชายแดนกลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวัฒนธรรมกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากลกลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐ