จังหวัดบึงกาฬ (บก.)
Buengkan Province

พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ตราพระราชบัญญัติขึ้นเนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควรดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคงและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554จังหวัดบึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล 615 หมู่บ้าน 17 เทศบาลตำบล 42 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด
วิสัยทัศน์จังหวัดบึงกาฬ (Vision) "สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน"พันธกิจ (Mission)1. มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมั่นคง5. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก7. เตรียมการยกระดับพื้นที่เป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ8. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดบึงกาฬ 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงข่ายถนนเพื่อการขนส่งยางพาราจากแหล่งผลิต3.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ4.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร5.โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ6.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ7.โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยว8.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด9.โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง10.โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรองรับประชาคมอาเซียน11.โครงการพัฒนาตลาดและช่องทางการค้าการลงทุน12.โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง14.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 15.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ16.โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน17.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านแรงงานและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 18.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 19.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ 20.โครงการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิต21.โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ผลิตยางพาราและเครือข่ายเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง 22.โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์ความรู้ในการนำฐานข้อมูลทางด้านการเกษตรไปใช้วางแผนการผลิต 23.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด24.โครงการยกระดับมาตรฐานและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) : พัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน