จังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum

การเมือง
      จังหวัดชัยภูมิ มีการเลือกตั้ง 6 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
        จังหวัดชัยภูมิมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน
 • การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
        มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา 7 คน
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด
        มีสมาชิกสภาจังหวัด 36 คน
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
        มีสมาชิกสภาเทศบาล 18 คน
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
        จังหวัดชัยภูมิ มีองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมดจำนวน 122 แห่ง
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
        จังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล จำนวน 19 แห่ง มีสมาชิกรวม 228 คน

การปกครอง
การบริหารราชการแผ่นดิน
จังหวัดชัยภูมิมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ
1.  การบริหารราชการส่วนกลาง
      มีส่วนราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 46 หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 15 หน่วยงาน
2.  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
      ระดับจังหวัด มีส่วนราชการและหน่วยงานที่สังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน
      ระดับอำเภอ มี 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 124 ตำบล 1,533 หมู่บ้าน
3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
      องค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ. )  จำนวน  1  แห่ง
      เทศบาลเมือง  จำนวน  1  แห่ง
      เทศบาลตำบล  จำนวน  19  แห่ง
      องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. )  จำนวน  122  แห่ง