จังหวัดยโสธร
Yasothon

การบริหาร
      จังหวัดยโสธร มีหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีจำนวนดังนี้
๑.  จำนวนหน่วยราชการ ประกอบด้วย
      ๑.๑  หน่วยงานราชการส่วนกลาง ๒๓ หน่วยงาน
      ๑.๒  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ๒๖ หน่วยงาน
      ๑.๓  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ๘๘ หน่วยงาน (อบจ. ๑ , เทศบาลเมือง ๑ , เทศบาลตำบล ๘ , อบต. ๗๘)
      ๑.๔  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หน่วยงาน
๒.  จำนวนข้าราชในจังหวัด มีทั้งหมด ๑๗,๐๐๐ คน
การปกครอง
      จังหวัดยโสธร แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค / ท้องที่ ประกอบด้วย ๙ อำเภอ ๗๘ ตำบล ๘๗๐ หมู่บ้าน และการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๘ แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ๗๘ แห่ง พื้นที่ในเขตเทศบาล ๔๗.๓๑๐ ตารางกิโลเมตร และพื้นที่นอกเขตเทศบาล (ชนบท) ๔,๐๑๔.๑๓๔ ตารางกิโลเมตร
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด
                                        จังหวัด
                                ผู้ว่าราชการจังหวัด
                              รองผู้ว่าราชการจังหวัด
                                                |
          สำนักงานจังหวัด -------------------- ส่วนราชการประจำจังหวัด
                                                |
                                       อำเภอ / กิ่งอำเภอ
                                   นายอำเภอ / ป.หน.กิ่งอำเภอ
                                                   |
สำนักงานอำเภอ / กิ่งอำเภอ -------------------- ส่วนราชการประจำอำเภอ / กิ่งอำเภอ
                                                   |
                                                ตำบล
                                                กำนัน
                                                  |
                                                หมู่บ้าน
                                              ผู้ใหญ่บ้าน


การบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๘ ฉบับพิเศษ ตอน ๑๕๖ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๔) ได้กำหนดให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น จังหวัด และ อำเภอ
      จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงมหาดไทย
      อำเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และงานบริหารราชการของอำเภอ
      กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ ตั้งตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในกิ่งอำเภอ และงานบริหารราชการของกิ่งอำเภอ
      ตำบลและหมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองส่วนย่อยของอำเภอหรือกิ่งอำเภอตั้งตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ตำบลจัดตั้งขึ้นโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย มีกำนันเป็นผู้รับผิดชอบตำบล ส่วนหมู่บ้านจัดตั้งโดยประกาศจังหวัด มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน